Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение за взето Решение от Министъра на околната среда и водите по преценка необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение: ”Извършване на основен ремонт и реконструкция на съществуващ почивен дом в землището на гр. Лясковец” 18.01.2010 На основание чл. 93, ал. 2 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл. 7, ал. 1 и чл. 8 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закон за биологичното разнообразие (ЗБР), чл. 40, ал. 4 във връзка с чл. 2, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС) и представената писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и по чл. 10, ал. 1 и от Наредбата за ОС е взето Решение № ВТ 1-ПР/2010 г., издадено на 11.01.2010 г. от Министъра на МОСВ по инвестиционно предложение: ”Извършване на основен ремонт и реконструкция на съществуващ почивен дом в землището на гр. Лясковец” Възложител: ЕТ „Стефмарк – Стефан Марков”, гр. Лясковец, ул. „Кирил и Методий” №21 Местоположение: ПИ № 000684 в землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец, местност „Лесопарка”.   МОТИВИ:   І. Характеристики на предлаганото строителство, дейности и технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка, и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти: 1. Достъпът до имот № 000684 се осъществява по съществуващ местен път с трайна настилка – асфалт, собственост на община Лясковец. Не се предвижда изграждането на нова и промяна на съществуващата пътна инфраструктура. 2. Водоснабдяването се осигурява от изграден водопровод, който ще бъде подменен. Отпадъчните води от обекта се отвеждат посредством вътрешна канализационна мрежа в съществуваща ревизионна шахта, попадаща в имот № 308018, свързана с градската канализационна мрежа на гр. Лясковец. 3. Събирането и извозването на отпадъците ще се извършва по утвърдената схема за Община Лясковец. 4. Осъществяването на инвестиционното намерение не предвижда дейности и съоръжения, които могат да доведат до инциденти, застрашаващи значително отрицателно околната среда. ІІ. Местоположение, в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относителното наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района: 1. Инвестиционното предложение е допустимо спрямо режимите, определени със Закона за защитените територии и Заповед № РД-1302/30.12.2005 г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитената местност. ІІІ. Характеристиките на потенциалните въздействия – териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота и обратимост: 1. Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близко разположената защитена зона. 2. С реализирането на обекта шумовата характеристика на района няма да се промени, тъй като предлаганата дейност не е източник на значими шумови излъчвания. 3. Осъществяването на предложението няма да доведе до изменение на структурата на ландшафта или до неговата деградация. 4. На територията на инвестиционното предложение няма регистрирани паметници на културата. 5. Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционно предложение е ограничен и локален в рамките на разглежданата площадка. 6. Не се очаква инвестиционното предложение да има трансграничен характер на въздействие при преминаването през всички етапи на изпълнение и експлоатация. ІV. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии: Възложителят е уведомил писмено за инвестиционното предложение Кмета на Община Лясковец, а чрез него и засегнатото население. Няма данни за проявен обществен интерес към инвестиционното предложение.