Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Публични регистри

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост
Публичен регистър за процеса на приватизация и следприватизационен контрол
Публичен регистър за общинските предприятия
Публичен регистър за търговските дружества с общинско участие
Публичен регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва община Лясковец
Публичен регистър за гражданските дружества, в които участва община Лясковец
Регистър на общинските детски градини в община Лясковец
Публичен регистър на издадените разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници от Кмета на Община Лясковец
Регистър на спортните клубове в община Лясковец
Регистър на сдруженията на собствениците по ЗУЕС в община Лясковец

Електронни регистри

Публичен регистър на актовете за общинска собственост
Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост