Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

С лице към хората Местни данъци и такси Отдел "Местни приходи"

Адрес: 5140 гр. Лясковец
ул. "Младост" 2
Телефон: 0619 23033
E-mail:
Работно време: понеделник - петък: 08:00 - 15:00 и 16:00 - 17:30 Касата на отдел "Местни приходи" приема плащания с банкови карти.

Плащане на данъци и такси по банков път

Банка: Банка ДСК ЕАД - филиал гр. Лясковец Сметка: IBAN: BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF
Кодове за плащане: 442500 - Данък върху възмездно придобиване на имущество
442200 - Данък върху наследствата
441400 - Патентен данък
442800 - Туристически данък
442100 - Данък сгради
442400 - Такса битови отпадъци
442300 - Данък МПС
448007 - Данъчни оценки и Удостоверения за липса на задължения
448001 - Технически услуги

Електронна справка за задължения и плащания на местни данъци и такси За да направите on-line справка за Вашите задължения и плащания на местни данъци и такси е необходимо да попълните Вашия ЕГН, ЕИК или ЛНЧ, предоставения Ви лично от служител на отдел "Местни приходи" ПИН и текста от изображението на теста за сигурност в съответните полета на страницата на справката.

Справка за задължения и плащания на местни данъци и такси

Документи

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Лясковец
Административно обслужване на физически и юридически лица

Услуги