Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Стратегия Управление и развитие

План за интегрирано развитие на Община Лясковец 2021-2027 година
Програма за управление на Община Лясковец за периода 2023-2027 година
Доклад за анализ и оценка по изпълнение на Общинския план за развитие на Община Лясковец
Стратегия за ефективно местно развитие чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури и бизнес 2021–2027 година

Устройство на територията, общинска собственост и обществен ред

Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на община Лясковец за 2022 г.
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на община Лясковец за 2021 г.
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на община Лясковец за 2020 г.
Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия устройствен план на община Лясковец за 2019 г.
Стратегия за управление на общинската собственост
Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на ЗОС
План за защита при бедствия в Община Лясковец
План за противодействие на тероризма
План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Лясковец
Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница

Околна среда

Регионална програма за управление на отпадъците 2021-2028 година
Годишен отчет за изпълнението на регионалната програма за управление на отпадъците на територията на община Лясковец
Програма за разделно събиране на отпадъци
Програма за енергийна ефективност - Стратегия и план за обновяване на публичния сграден фонд на община Лясковец до 2030 г.
Годишен отчет за изпълнението на програмите за енергийна ефективност съгласно чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност съгласно чл. 63 от ЗЕЕ
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец
Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Лясковец
Информация за изпълнение на Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Лясковец
Oбщинска програма за опазване на околната среда за периода 2008-2013 година
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Лясковец

Социална политика

Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на Община Лясковец за периода 2016-2020 година
Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Лясковец за 2021 г.
Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
Стратегия за закрила на детето за периода 2017-2020 година
Общинска програма за закрила на детето
План за младежта на Община Лясковец
Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец
План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец
План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2015-2020 година

Хуманитарни дейности

Програма за развитие на туризма в Община Лясковец
Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец
Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Лясковец
Културен календар на Община Лясковец
Програма за развитие на читалищната дейност в Община Лясковец
Календарна план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец