Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Социални услуги Домашен социален патронаж (ДСП) „Домашен социален патронаж” е местна дейност в общността и предоставя следните услуги: приготвяне и доставка на храна до домовете на абонатите (целеви групи: самотни възрастни лица над 60 г. и лица/деца с увреждания над 70.99% загуба на трудоспособност) и Звено за предоставяне на почасови услуги - дейност при лична помощ, дейности за социална подкрепа и комунално-битови дейности (целеви групи: лица/деца с различни видове увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да организират социалния си живот и самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

Дневен център за стари хора (ДЦСХ) „Дневен център за стари хора” е социална услуга в общността, държавно делегирана дейност, с капацитет 20 потребители. Центърът предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Дневният център осигурява включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, съобразена със специфичните потребности на възрастните хора. Целеви групи са: самотни възрастни хора, изолирани в тесния кръг на своите проблеми, лишени от социални контакти; хора в надтрудоспособна възраст, напуснали активния живот, имащи потребност да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ и възрастни хора запазили активното си отношение към социалния живот. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
тел.: 0887 404274
e-mail:
работно време: понеделник - петък: 08:30 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец

Център за обществена подкрепа (ЦОП) „Център за обществена подкрепа” е форма на социална услуга, държавно делегирана дейност. Центъра извършва социално, психологическо и педагогическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод или раздяла; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. В ЦОП се предоставят следните услуги: услуги по превенция на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца, настанени в институции; подготовка в умения за самостоятелен живот и подкрепа за успешна социална интеграция и професионална реализация на деца и младежи от специализирани институции и услуги от резидентен тип; подкрепа на деца, жертви на насилие и техните семейства; социално-педагогическо консултиране на деца с поведенчески проблеми и техните семейства; превенция на отпадането от училище - работа с деца, отпаднали или в риск от отпадане от училище и техните семейства; подкрепа и консултиране на семейства от общността; мобилна социална работа (услуги по осигуряване на достъп до социални ресурси); услуги по превенция на рисково поведение на деца и младежи от общността; приемна грижа и социални услуги в подкрепа на осиновяването. Целеви групи са: деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства от общността (включително: жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно и/или унизително отношение и/или наказание в или извън семейството му; за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; с увреждания; в риск от изоставяне и неглижиране, с особено внимание към семействата със затруднения и осигуряване на добра грижа, при наличие на здравни проблеми, социални и други рискове; необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище; с родители в чужбина; с рисково или отклоняващо се поведение и в конфликт със закона, извършили противоправна проява, включително от сегрегирани общности; непридружени деца бежанци); деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; деца и младежи в или напускащи специализирани институции, услуги от резидентен тип или приемни семейства; бременни жени, родители, настойници и законни представители на дете в риск, за които Отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа, съдействие или консултиране; кандидати за или вече одобрени приемни семейства или осиновители и др. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Никола Козлев” 76
тел.: 0619 22187
e-mail:
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Информационна брошура на ЦОП

Асистентска подкрепа „Асистентска подкрепа” е социална услуга, държавно делегирана дейност с капацитет 36 потребители на територията на Община Лясковец, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент”. Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената предварителна оценка на потребностите и последващите индивидуална оценка на потребностите, индивидуален план за подкрепа и сключения договор за ползване на услугата. Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа”, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи: лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност; деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Никола Козлев” 76
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Социална услуга „Личен асистент” по Закона за личната помощ Личният асистент е физическо лице, с което човека с увреждане е сключил договор за подкрепа в различни аспекти от ежедневието - като лична грижа, домакински задачи, помощ в училище, университет или на работното място, шофиране, устен превод и т.н. Тези задачи се адаптирани към индивидуалните нужди на потребителя и се възлагат от човека с увреждане. Работата като личен асистент не винаги изисква конкретни квалификация или предишен опит и може да се изпълнява от хора на различна възраст и минало. Ключовото изискване е бъдещият личен асистент да е считан от човека с увреждане за подходящ за работата. Основната разлика между личен асистент и полагащ грижи е, че в случай на лична помощ, услугата е проектирана и управлявана директно от човека с увреждане като потребител на услугата. Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда на Закона за личната помощ са: хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Младост” 2
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00

Център за младежки и социални дейности (ЦМСД) Центърът за младежки и социални дейности функционира от 2006 година. Основните му дейности са свързани с провеждането на мероприятия за свободното време на деца и младежи, организирани от клубове към училищата, общинска администрация или други организации. Контакти: 5140 гр. Лясковец
ул. „Бузлуджа” 1
тел.: 0619 24625
работно време: понеделник - петък: 08:00 - 12:00 и 13:00 - 17:00
Документи:

Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец
Правилник за устройството и дейността на Център за младежки и социални дейности (ЦМСД), град Лясковец