Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Защита на подаващите сигнали по ЗЗЛПСПОИН Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения
(Съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (обн. ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г., в сила от 04.05.2023 г.)
Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до:

  • Секретарят на Община Лясковец;

Как може да подадете сигнал за нарушение: Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини:

  • лично, на отговорното лице;
  • чрез кутия за лично подаване на сигнали, поставена в Центъра за административно обслужване в сградата на общинска администрация на Община Лясковец;
  • чрез електронна поща, с адрес: .

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис. Може да подадете устен сигнал на телефон: 0619 22056, включително чрез система за гласови съобщения, или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварително на посочения телефон. В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете. * Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация. Следва да попълните всички данни във формуляра! * В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати. Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години! Формулярът може да изтеглите от тази страница или да се обърнете за съдействие към отговорно лице по разглеждане на сигнали. Документи

Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН