Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Структура на Общинска администрация

Васил Димитров Христов
Кмет на общината:

Васил Димитров Христов
Кметове на кметства:

Кметство Джулюница: Мариан Точев Атанасов
Кметство Добри дял: Стоян Василев Стоянов
Кметство Драгижево: Мариян Георгиев Попов
Кметство Козаревец: Красимира Йорданова Колева
Кметство Мерданя: Ваньо Димитров Ганев

Структура на Общинска администрация - Лясковец

Документи

Устройствен правилник на Общинска администрация на Община Лясковец
Статут на звено "Вътрешен одит" в Община Лясковец

Функции и правомощия на кмета Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

 • общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 • устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;
 • образованието;
 • здравеопазването;
 • културата;
 • благоустрояването и комуналните дейности;
 • социалните услуги;
 • опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
 • поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;
 • развитието на спорта, отдиха и туризма.

Орган на изпълнителната власт в общината е кметът на общината, а в района и кметството са съответно кметът на района и кметът на кметството. Кметът на общината, както и кметовете на райони и кметства се избират пряко от населението за срок от 4 години при условия и по ред, определени със закон, а пълномощията им възникват от полагането на клетва. В изпълнение на правомощията си кметът на общината:

 • ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
 • насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
 • назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
 • отговаря за опазването на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
 • организира изпълнението на общинския бюджет;
 • организира изпълнението на дългосрочните програми;
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно;
 • организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
 • възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата и районите, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
 • поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
 • председателства съвета по сигурност;
 • възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията, както и организира изпълнението им;
 • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние. Той може да възлага тази функция с писмена заповед на кметовете на кметствата, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
 • представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда;
 • осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
 • утвърждава устройствения правилник на общинската администрация;
 • изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им;
 • оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост.

Кметът на общината в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди. В изпълнение на правомощията си кметът на район или кметство:

 • изпълнява бюджета на общината в частта му за района или кметството;
 • организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • отговаря за стопанисването на определени от общинския съвет обекти на общинската собственост;
 • назначава и освобождава служителите от общинската администрация в района или кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената численост и структура;
 • приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • води регистрите на населението и за гражданското състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • осигурява спазването на обществения ред;
 • има правомощията по чл. 61, 63, 68, 69, 71, 72 и 74 от Закона за Министерството на вътрешните работи, на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • представлява района или кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други райони или кметства;
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на района или кметството;
 • изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.

Правомощията на кмет на кметство в населеното място, което е административен център на общината, се изпълняват от кмета на общината. Кметът на район и кметът на кметство могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас. Те се изслушват задължително при обсъждане на въпроси, отнасящи се за кметството или за района. На кметовете на райони и кметства могат да бъдат възлагани и други функции със закон или друг нормативен акт, както и с Правилника за организацията и дейността на общинския съвет в зависимост от конкретните особености на общината, районите или кметствата.