Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Решения на Общински съвет Лясковец от 2023 година

Търсене в решенията на Общински съвет:

Решение № 543 / 06.03.2023

Относно: Върнато за ново обсъждане със Заповед ОА04-1731/23.02.2023 г. на Областен управител на област Велико Търново, Решение № 529/15.02.2023 г. по протокол № 67 от заседание на Общински съвет – Лясковец.

Решение № 542 / 23.02.2023

Относно: Разглеждане и приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в „Медицински център I - Лясковец“ ЕООД гр. Лясковец.

Решение № 541 / 23.02.2023

Относно: Учредяване право на прокарване и на сервитутни права за трасе на ел. кабел за обект: „Кабелна линия 20 kV за осигуряване връзка на ФЕЦ „Лясковец“, „Армако“ АД – „Аркус“ АД“, за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44793.257.252 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

Решение № 540 / 23.02.2023

Относно: Безвъзмездното предоставяне на помещения – частна общинска собственост за нуждите на общинското ръководство на Политическа партия „Възраждане“.

Решение № 539 / 23.02.2023

Относно: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г.

Решение № 538 / 23.02.2023

Относно: Отчет за изпълнение на плана за продажби по Закона за общинската собственост (ЗОС) през 2022 година.

Решение № 537 / 23.02.2023

Относно: Годишен доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) в Община Лясковец през 2022 година.

Решение № 536 / 23.02.2023

Относно: Финансово подпомагане на ФК „Левски – Лясковец“.

Решение № 535 / 23.02.2023

Относно: Приемане на Методика за предоставяне на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома“ по проект № BG05SFPR002-2.001-0150-C01 „Грижа в дома в община Лясковец“.

Решение № 534 / 23.02.2023

Относно: Погасяване на задължения на Община Лясковец към „Декра Строй“ ЕООД чрез даване на недвижим имот – частна общинска собственост.

Решение № 533 / 23.02.2023

Относно: Приемане на разчети на Община Лясковец за 2023 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

Решение № 532 / 23.02.2023

Относно: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Лясковец през 2023 година.

Решение № 531 / 23.02.2023

Относно: Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № 530 / 15.02.2023

Относно: Заявление за ползване под наем на помещения в сградата на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД в гр. Лясковец.

Решение № 529 / 15.02.2023

Относно: Предоставяне безвъзмездно за срок от 5 (пет) години спортна база на стадион „Владислав“ – с. Джулюница на Футболен клуб „Владислав 2022 - Джулюница“, за провеждане на спортна дейност на клуба.

Решение № 528 / 15.02.2023

Относно: Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2023 г., мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с обект: „ОУ „П. Р. Славейков“, с. Джулюница, общ. Лясковец“.

Решение № 527 / 26.01.2023

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно общо събрание.

Решение № 526 / 26.01.2023

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и Столична община за споделяне на услугата „Превод на български жестов език при административно обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинска администрация“.

Решение № 525 / 26.01.2023

Относно: Сключване на Споразумение за сътрудничество между Община Лясковец и М. В. Д. с ЕГН ... и Д. В. Д. с ЕГН ..., за реализацията на обект: „Изграждане на уличен водопровод за водоснабдяване на ПИ 44793.140.2 по КККР на гр. Лясковец“, находящ се в поземлен имот (ПИ) 44793.140.187 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, представляващ общински местен път.

Решение № 524 / 26.01.2023

Относно: Одобряване на Допълнително споразумение № 2 към Споразумение за партньорство № 1/21.06.2021 г., одобрено с Решение № 277/14.06.2021 г. на Общински съвет - Лясковец, по проект „Общински фондове за местни инициативи: устойчив модел за подкрепа на активните общности“, реализиран от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни Граждански Общности за Развитие и Алтернатива” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № BEE.1042.20210108 от 24.03.2021 г. и осигуряване на средства от общинския бюджет за 2023 г. за „Фонд за подкрепа на местни инициативи – Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот на територията на Община Лясковец в полза на местната общност.

Решение № 523 / 26.01.2023

Относно: Изменение на Решение № 513/28.02.2019 г. на Общински съвет - Лясковец за утвърждаване състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол на дейностите по социално подпомагане на територията на Община Лясковец.

Решение № 522 / 26.01.2023

Относно: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец за четвъртото тримесечие на 2022 година.

Решение № 521 / 26.01.2023

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Лясковец, мандат 2019 - 2023 г.

Решение № 520 / 26.01.2023

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Лясковец и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. до 31.12.2022 г.

Решение № 519 / 26.01.2023

Относно: План за дейността на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2023 г.

Решение № 518 / 05.01.2023

Относно: Вземане на решения от Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр. Велико Търново на извънредно неприсъствено Общо събрание за одобряване на бизнес програма на дружеството за периода 2022 – 2026 г.