Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Годишен план за приватизация през 2010 година на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на търговско дружество 05.02.2010 (приет с Решение № 433 от 28.01.2010 г. на Общински съвет - Лясковец)   1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) VІ-за училище, заедно с построена в него масивна двуетажна сграда-бивше училище, в кв. 135 по подробен устройствен план (ПУП) – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 637/30.07.2007 г.   2. УПИ ІV-за производствено-складови дейности, заедно с построена в него масивна едноетажна сграда-работилница и гаражи, в кв. 135 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС- ч № 638/30.07.2007 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 173/28.08.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).   3. УПИ І-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП - ПЗ на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 365/09.12.1999 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 500/26.10.2006 г. на Общински съвет-Лясковец).   4. Бензиностанция, открит канал (с отстъпено право на строеж), находяща се извън плана, в стопански двор на с. Добри дял, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 21/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 346/30.07.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).   5. УПИ ІІІ-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр.Лясковец, подробно описан в АОС-ч №367/09.12.1999 г.   6. УПИ ІV-за стопанска инициатива, в кв. 151 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №368/09.12.1999 г.   7. Колиен кантар с навес, находящ се извън плана, в стопански двор на с. Добри дял, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №19а/02.12.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение №308/28.05.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).   8. УПИ VІІ-за училищен двор, заедно с построен в него масивна сграда-бивше училище, в кв. 48 по ПУП на с. Мерданя, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч № 658/09.12.2008 г.   9. УПИ VІ-за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №489/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).   10. УПИ VІІ-за стопанска инициатива, в кв. 140 по ПУП – промишлена зона (ПЗ) на гр. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №483/16.02.2004 г. (с открита процедура за приватизация с Решение № 114/29.05.2008 г. на Общински съвет-Лясковец).   11. Застроен УПИ ХV-84 с площ 124 кв.м., ведно с построената в него сграда-бивше клубно помещение, преустроено в магазин, находящ се в кв. 13 по подробен устройствен план (ПУП) на с.Джулюница, общ. Лясковец, подробно описан в АОС-ч №7/25.11.1996 г. (с открита процедура за приватизация с Решение №368/24.09.2009 г. на Общински съвет-Лясковец).