Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за издадено предписание за изготвяне на ПУП - ИЖС-1768 22.04.2010 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 472 от 21.04. 2010 год. на Кмета на Общината е ДОПУСНАТО да се изработи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план на гр.Лясковец в обхват урегулиран поземлен имот ХХХІХ-410 в кв.94 и граничещите с него, съгласно който да се приложат условията на §8, ал.2, т. 3 от Преходните разпоредби на Закона за устройство на територията - вътрешните регулационни граници на посочения урегулиран поземлен имот да се поставят в съответствие с отразените в действащия кадастрален план съществуващи имотни граници на поземлен имот 410, за който съответно е отреждането, при запазване на установената устройствена зона Ж(м) с пределно допустими стойности за малка височина, плътност и интензивност на застрояване и при спазване на действащата нормативна уредба.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец