Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот частна общинска собственост 10.06.2016 Заповед №1008 / 08.06.2016 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от десет години, на част от имот частна общинска собственост, попадащ в УПИ I, в кв. 63 по ПУП на с. Козаревец.

Заповед №1008 / 08.06.2016 г.