Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление ИЖС-4709 / 10.10.2016 г. 12.10.2016 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, Ви съобщава: С Решение № 173, протокол 19 от заседание на Общински съвет Лясковец, проведено на 29.09.2016г., е дадено разрешение за изработване проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Лясковец – План за регулация, с който да се промени регулационната граница между урегулиран поземлен имот ХІІІ-1264 в кв. 67 и урегулиран поземлен имот „за озеленяване” между кв. 67 и кв. 68, при което към урегулиран поземлен имот ХІІІ-1264 в кв. 67 се придаде от урегулиран поземлен имот „за озеленяване” част с площ от 190м2 и се обособи нов УПИ ХІІІ-1264,1325 в кв. 67 с площ от 1150м2, при запазване предназначението и параметри за застрояване в преобладаваща зона от вида ниско жилищно застрояване Ж(м) с височина до 10 м, плътност на застрояване (П застр.) от 20% до 60%; интензивност на застрояване (К инт.) от 0,5 до 1,2; озеленена площ (Позел.) от 40% до 60%. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, Решение № 173 от 29.09.2016г. на Общински съвет Лясковец, не подлежи на оспорване.   д-р Ив. Гецова /п/ Кмет на Община Лясковец