Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение във връзка със замърсяването на пътищата от селскостопанска и друга техника 08.01.2021 Община Лясковец, уведомява за следното: Във връзка с извършването на селскостопански дейности, зачестяват случаите на пренасяне на земна маса (кал) от прилежащите ниви върху пътните настилки на пътищата от републиканската и общинска пътна мрежа на територията на Община Лясковец, което създава предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия. С писмо вх. № СД-03-101/07.01.2021 г. Областно пътно управление Велико Търново напомня, че съгласно чл. 25, ал.2, т.5 от Закона за пътищата (ЗП), в обхвата на пътя е забранено влизането на непочистени машини и замърсяването на пътното платно, съоръженията и принадлежностите с кал и други отпадъчни материали. Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори се задължават, преди навлизането на път от републиканската и общинската пътна мрежа, да почистят от кал селскостопанската, земеделската, специализираната и други техники. При констатиране на горепосоченото нарушение, физическите лица се наказват с глоба от 200 до 500 лв., съгласно чл. 52, ал. 1, т. 3 от ЗП. При повторно нарушение, за физическите лица глобата е в размер от 500 до 1 000 лв. Съгласно чл. 54, ал. 1 и ал. 2 от ЗП на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция при нарушение по чл. 52 от ЗП в размер от 1 000 до 5 000 лв. При повторно нарушение по чл. 52 от ЗП, имуществената санкция е в размер от 2 000 до 7 000 лв. Съгласно чл. 54, ал. 3 от ЗП работодателят е отговорен солидарно с работника или служителя за причинените от тях щети.