Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление № УТ-01-5636 #1 / 11.01.2021 г. 11.01.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви уведомява: С Решение № 204 по Протокол № 25 от заседание на Общински съвет - Лясковец, проведено на 29.12.2020 г.: 1. Общински съвет - Лясковец дава изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) XXXІX - за комплексно жилищно строителство в квартал 98 по ПУП на гр. Лясковец. 2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация, съгл. чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ. 3. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ настоящото решение не подлежи на оспорване.