Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА във връзка с проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ 15.01.2021 Проектът за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ и мотивите към предложението, са публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец на 14.12.2020 г. в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове. В рамките на законоустановения 30-дневен срок от публикуване на проекта на подзаконовия нормативен акт, в общинска администрация не са получени предложения и становища от заинтересовани лица и организации, относно проекта за изменение на Наредбата определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ.

Справка за постъпилите предложения по чл. 26, ал. 5 от ЗНА във връзка с проекта за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от ЗМДТ