Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Предложение за изменение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Лясковец 15.01.2021 На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба) чрез изменение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Предложение за изменение на Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в община Лясковец