Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост 18.01.2021 Заповед №166 / 18.01.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за отдаване под наем за срок от 10 години на имот - частна общинска собственост, представляващ: Общински терен за поставяне на павилион, съгласно Подробна схема №6 - Л-ц, актуализация, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, с площ 18 кв.м., находящ се в Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII - за жилищно строителство и магазини, в кв. 29 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец.

Заповед №166 / 18.01.2021 г.