Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт - Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница 11.02.2021 На основание чл. 66, ал. 1 във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Община Лясковец уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на общ административен акт - Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец. Заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - www.lyaskovets.bg, в секция Обяви. В едномесечен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница, общ. Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” №1.

Проект на Правила за провеждане на пазар в с. Джулюница