Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Община Лясковец обявява подбор на кандидати за длъжността „Здравен медиатор” 16.02.2021 I. Описание на длъжността „Здравен медиатор”: Здравният медиатор подпомага дейността на общината по провеждане на политики в областта на здравната профилактика сред населението и на лекарите при и по повод на предоставяната медицинска помощ, като: 1. Подпомага достъпа до медицинска помощ на лица от уязвими групи като: а). информира и разяснява правата и задълженията на пациента; б). информира за здравните дейности, гарантирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; в). информира за медицински услуги извън обхвата на задължителното здравно осигуряване; г). придружава до общопрактикуващ лекар и/или друг/и медицински специалист/и; д). при необходимост оказва съдействие при изготвяне на необходими документи - за възстановяване на здравноосигурителни права; при настаняване и/или изписване от лечебно заведение; за извършване експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност; за заплащане от дирекция „Социално подпомагане” на оказана болнична медицинска помощ за диагностика и лечение; за получаване на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия по Закона за хората с увреждания и др.; е). оказва съдействие за закупуване на лекарствени продукти и медицински изделия; ж). подпомага дейността по превенция на насилието над медицински специалисти; 2. Осъществява дейности по промоция на здравето сред уязвими групи чрез: а). информира по въпроси, свързани със семейното планиране, сексуалното и репродуктивното здраве; б). информира и разяснява за ползата от ваксинопрофилактиката, рисковете от ваксинопредотвратимите инфекциозни заболявания и техните усложнения; в). информира за вредите от тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотични вещества; г). предоставя съвети за хигиена и хранене; 3. При необходимост оказва съдействие на общопрактикуващите лекари: а). за обхващане на включените в пациентския им списък лица с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус; б). при организирането и провеждането на имунизационни кампании; в). за осъществяване на профилактични прегледи на включените в пациентския им списък лица; г). при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация; д). при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика; 4. При необходимост оказва съдействие на лекарите по дентална медицина: а). за осъществяване на дентални профилактични и лечебни дейности; б). при изпълнение на профилактични национални и регионални програми в областта на денталната медицина; 5. Оказва съдействие на регионалните здравни инспекции: а). за обхващане на лица без избран общопрактикуващ лекар с необходимите ваксини за възрастта съгласно Имунизационния календар на Република България и на такива с непълен имунизационен статус; б). при организирането и провеждането на имунизационни кампании; в). при прилагане на профилактични и противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация; г). при изпълнение на програми в областта на здравната профилактика; 6. Оказва помощ на лица от уязвими групи при взаимодействие с държавни и общински органи и институции във връзка с предоставяне на медицинска помощ, интегрирани здравно-социални услуги и осъществяване на дейности в областта на здравната профилактика. Повече информация за изискванията за дейността на здравните медиатори може да бъде намерена на следния интернет адрес: www.zdravenmediator.net Длъжността „здравен медиатор” може да бъде заемане само от лице, което притежава сертификат за професионална квалификация „здравен медиатор”, придобита след преминаване на специализиран обучителен курс, провеждан в Медицински университет – София, чието провеждане ще бъде съобразно с епидемичната обстановка в страната. Съгласно чл. 7 от Наредба № 1 от 19 август 2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори, издадена от министъра на здравеопазването (обн. ДВ. бр. 75 от 25 август 2020 г.) обучението е с продължителност не по-малко от 240 академични часа, от които не по-малко от 220 часа са присъствени.   II. Минимални и специфични изисквания към кандидатите: 1. Да са навършили пълнолетие; 2. Да не са поставени под запрещение; 3. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода; 4. Да имат завършено средно образование; 5. Да владее майчиния език на лицата от уязвимата група; 6. Да познава културата и проблемите на уязвимата група; 7. Да познават нормативните актове в системата на здравеопазването и закрилата на детето; 8. Умения за работа с компютър (MS Word, електронна поща); Допълнителни изисквания: - Здравният медиатор постъпва на работа в едноседмичен срок от получаването на удостоверение за успешно преминато обучение във висше училище или в Националния център по обществено здраве и анализи по програма, утвърдена от министъра на здравеопазването. - Здравният медиатор преминава не по-малко от две допълнителни обучения за професионално развитие годишно, едното от които е в специализираната администрация на съответната регионална здравна инспекция. Предимство имат кандидатите имащи познания и/или опит в здравната и социалната сфера. Висшето образование не е предимство!   III. Документи за кандидатстване и срок за подаването им: Кандидатите следва да представят в едномесечен срок от публикуване на обявата в Информационния център на Община Лясковец, находящ се в гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, следните документи: - писмено заявление (по образец); - автобиография; - копие на диплома за завършено средно образование (задължително се представя, дори кандидатът да притежава диплома за завършено висше образование); - мотивационно писмо; - други документи - копия от документи, удостоверяващи притежавана компютърна грамотност (при наличие на такива). При условие, че кандидатите имат документи, удостоверяващи компютърна грамотност, имат професионален опит в социалната и здравната сфера, както и ако владеят език на съответната етническа общност, се прилагат и документи, удостоверяващи съответните обстоятелства - професионален опит (трудови и/или служебни книжки и др.) и владеенето на езика на съответната общност; - декларация - съгласие за обработване на лични данни (по образец).   IV. Начин на провеждане на подбора на кандидатите за „Здравен медиатор”: Подборът се извършва от комисия, назначена от кмета на Община Лясковец, като ще се проведе в рамките на един ден на два етапа: - I етап: преглед на представените от кандидатите документи; - ІІ етап – провеждане на интервю с одобрените на І етап кандидати.   Обявата за подбора на кандидати за „Здравен медиатор” в Община Лясковец да се изпрати за публикация в един регионален ежедневник, да се обяви на официалната интернет страница на Община Лясковец на интернет адрес: (www.lyaskovets.bg), да се постави на информационното табло в сградата на Община Лясковец и да се изпрати на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”, за информиране на местни уязвими етнически общности.

Документи за кандидатстване