Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Съобщение относно изготвяне технически паспорт на сградите 26.02.2021 Община Лясковец напомня на собствениците на сгради, че на основание § 2, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби на Наредба № 5 от 28 декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите на МРРБ, (Обн. ДВ. бр.7 от 23 януари 2007г.), следва да се изготви технически паспорт на сградите до 31.12.2022 година. Процедурата по подготовка на документите може да отнеме повече от година. Техническият паспорт се съставя за целия строеж и отразява реалното конструктивно състояние на сградата, отразява промените, които са извършени в нея, функционирането на всички системи. Собствениците на строежите възлагат с договор съставянето на техническите паспорти. Обследването на строежите се извършва от консултант, по смисъла на чл. 176, ал. 1 до 4 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), или проектанти от различни специалности с пълна проектантска правоспособност. Паспортизацията е задължителна за сградите, които са построени преди 2007 година. Срокът няма да бъде удължаван, защото процедурата вече четири пъти е отлагана. Съгласно чл. 232, ал. 9 от ЗУТ глобите са до 300 лв., но това не отменя ангажимента на собствениците такъв технически паспорт да бъде съставен. Разходите за изготвяне на технически паспорт на сградите в режим на етажна собственост се разделят между собствениците на жилища, на база големината на тези апартаменти, на база квадратура или на някакъв друг принцип.   Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА – КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ