Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-76 #1 / 02.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 490 от 02.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ II-225, УПИ III-226 и УПИ IV-227 в кв. 37 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ (ПР на ЗУТ) се правят следните промени: а). Вътрешните регулационни линии между засегнатите урегулирани поземлени имоти УПИ III-226 и УПИ IV-227 да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ; б). Уличната регулационна граница на урегулирани поземлени имоти УПИ II-225, УПИ III-226 и УПИ IV-227 да се измени, като се проектира да върви по съществуващата кадастрална граница на поземлените имоти; в). Урегулирани поземлени имоти УПИ II-225, УПИ III-226 и УПИ IV-227 ще получат нова номерация в съответствие с кадастралния номер на поземлените имоти както следва: - УПИ II-225 става УПИ II-438 в кв. 37 по ПУП-ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец; - УПИ III-226 става УПИ III-439 в кв. 37 по ПУП-ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец; - УПИ IV-227 става УПИ IV-440 в кв. 37 по ПУП-ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица.