Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-139 #1 / 02.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 489 от 02.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на УПИ XX – за стопанска инициатива, кв. 157 по плана на гр. Лясковец, в следните части: 1. Проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване в кв. 157 по действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец – Промишлена зона: В действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец – Промишлена зона УПИ XX – за стопанска инициатива в кв. 157 е с отреждане „предимно производствен (Пп)“. С предложението за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР – ПЗ) се предвижда да се промени отреждането на УПИ XX – за стопанска инициатива в УПИ XX – за производствено складови дейности при условията на чл. 25, ал. 3 Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии, и устройствени зони със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10 м., начин на разполагане – свободно, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 2.5, минимална озеленена площ 20%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектирането следва да е в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. 2. Инвестиционен проект за строеж: „Склад за облицовъчни каменни плочи” в УПИ XX – за стопанска инициатива, кв. 157 по ПУП на гр. Лясковец, във фаза технически проект, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица.