Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-186 #1 / 01.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 483 от 01.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП - ПР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ I-447 в кв. 61, улица с о.т. 141а – 142а – 143 и улица с о.т. 143 – 144 по действащия ПУП - ПР на с. Козаревец, като съгласно основанията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ се предвиждат следните промени: Да се променят уличните регулационни граници на улица с о.т. 141а – 142а – 143 и улица с о.т. 143 – 144 в частта пред УПИ I-447, като новите улични регулационни граници да съвпадат с кадастралната граница на поземления имот. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 483 от 01.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.