Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-215 #2 / 02.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 492 от 02.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот № 395 по Кадастралния план на с. Козаревец, за който е отреден урегулиран поземлен имот (УПИ) I-451 в кв. 62 по действащия ПУП - ПР на с. Козаревец, като съгласно § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се правят следните промени: Поземлен имот № 395 по Кадастралния план на с. Козаревец е с неприложена регулация към имоти с № 396 – на запад и № 394 – на изток. Уличната регулация е приложена. Проектът предвижда прилагане на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ, като вътрешните регулационни линии да бъдат поставени в съответствие със съществуващите имотни граници на ПИ № 395 при спазване разпоредбите на ЗУТ. Образува се нов УПИ I-395, кв. 62 с площ 712 м2. Създава се градоустройствена основа с цел изграждане на основно ниско застрояване. За новообразувания имот УПИ I-395, кв. 62 по ПУП - ПР на с. Козаревец се назначават следните устройствени показатели: височина до 10м., начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 492 от 02.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.