Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-222 #1 / 02.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 488 от 02.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР – ПЗ) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец в кв. 132, с който се предвижда за УПИ I-За текстил и производствени нужди, да се назначи устройствена зона „предимно производствена (Пп)“ и ново конкретно предназначение: „За дезинфектиращи и хигиенни препарати“. Създава се градоустройствена основа с цел изграждане на нова промишлена сграда. За новообразувания имот УПИ I - За дезинфектиращи и хигиенни препарати в кв. 132 по ПУП - ПР на гр. Лясковец – Промишлена зона, се назначават следните устройствени показатели: височина до 10 м, начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1, минимална озеленена площ 40% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Подробният устройствен план да се процедира при условията и по реда на ЗУТ. На основание чл. 215, ал. 1 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване пред Административен съд – гр. Велико Търново чрез Кмета на Община Лясковец, в 14-дневен срок от съобщаването на заинтересованите лица.