Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-260 #1 / 02.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 493 от 02.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ЧИ на ПУП – ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот № 302 по Кадастралния план на с. Джулюница, за който са отредени урегулирани поземлени имоти: УПИ VIII-302 и УПИ IX-302 в кв. 33 по действащия ПУП - ПР на с. Джулюница, общ. Лясковец, като съгласно основанията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ се правят следните промени: Урегулиран поземлен имот VIII-302 и урегулиран поземлен имот IX-302 да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот VIII-302 с площ 1342 м2. Частта от поземлен имот 301 да се предвиди за уширение към улицата. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 493 от 02.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.