Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-260 #2 / 02.03.2021 г. 02.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 494 от 02.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот № 302 по кадастралния план на с. Джулюница, за който са отредени урегулирани поземлени имоти УПИ VIII-302 и УПИ IX-302 в кв. 33 по действащия ПУП- ПР на с. Джулюница, като съгласно основанията на чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 6 от ЗУТ се правят следните промени: Урегулираните поземлени имоти УПИ VIII-302 и УПИ IX-302 да се обединят в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-302 с площ 1342 м2. Частта от поземлен имот 301 да се предвиди за уширение към улицата. Създава се градоустройствена основа с цел изграждане на основно ниско застрояване. За новообразувания имот VIII-302, кв. 33 по ПУП - ПР на с. Джулюница се назначават следните устройствени показатели: височина до 10м., начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.2, минимална озеленена площ 40% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 494 от 02.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.