Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС 12.03.2021 Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Аркус Армако Енерджи АД за инвестиционно предложение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на ПИ 23217.251.571, местност "Моравито", с. Драгижево.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС