Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-334 #1 / 12.03.2021 г. 12.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 631 от 12.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ II-556 и III-606 в кв. 110 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ (ПР на ЗУТ) се правят следните промени: Вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти УПИ II-556 и УПИ III-606 в кв. 110 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ. Да се промени уличната регулационна граница на улица с о.т. 290 – 291 – 292 в участъка пред УПИ II-556, като се проектира да минава по съществуващата кадастрална граница на поземления имот. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 631 от 12.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.