Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 17.03.2021 Заповед №654 / 17.03.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване, съгласно чл. 62, ал. 2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот с кадастрален №2496, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIV2496, в кв. 113 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец.

Заповед №654 / 17.03.2021 г.