Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-372 #2 / 24.03.2021 г. 24.03.2021 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл. 128, ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) Ви уведомява че е изготвен комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) в обхвата на УПИ XXVI – 277, кв. 23 по плана на гр. Лясковец, в следните части: 1. Проект за частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР и ПЗ) на гр. Лясковец: В действащия Подробен устройствен план на гр. Лясковец УПИ XXVI – 277 в кв. 23 е отреден за „ниско жилищно строителство (Жм)“. С предложението за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване (ЧИ на ПУП – ПР – ПЗ) в обхвата на УПИ XXVI – 277, кв. 23 се предвижда промяна предназначението на имота в имот за нежилищна дейност - „за обществено обслужване (Оо)“ при условията на чл. 17, ал. 2, т. 3 от Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10 м.,начин на разполагане – свободно, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Запазва се установената зона Жм за квартала. Проектирането следва да е в обхват и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. 2. Инвестиционен проект за строеж: „Сграда със смесено предназначение – обществено обслужване и жилищна част” в УПИ XXVI – 277, кв. 23 по ПУП на гр. Лясковец, във фаза технически проект, изработен в обхват и съдържание съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство. На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересуваните лица в 14 – дневен срок от датата на получаване на настоящото обявление, могат да обжалват издадената Заповед чрез Кмета на Община Лясковец пред Административен съд Велико Търново.

Заповед №688 / 24.03.2021 г.