Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-490 #1 / 23.03.2021 г. 24.03.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 681 от 23.03.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I-211, УПИ VII-212 и УПИ III-213 в кв. 17 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се правят следните промени: - Вътрешните регулационни линии между урегулирани поземлени имоти УПИ I-211, УПИ VII-212 и УПИ III-213 в кв. 17 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ. - Да се промени уличната регулационна граница, като се проектира да минава по съществуващата кадастрална граница на УПИ I-211, кв. 17 по ПУП-ПР на с. Добри дял. Урегулиран поземлен имот УПИ I-211 получава нова номерация в съответствие с кадастралния номер на поземления имот и става УПИ I-220 в кв. 17 по ПУП - ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец, с площ 1200,00м2. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 681 от 23.03.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.