Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Приватизация чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество 26.03.2021 Община Лясковец обявява на заинтересованите лица, че с Решение № 167/ 29.10.2020 г. на Общински съвет Лясковец (обн. ДВ бр. 101 от 27 ноември 2020 г.) е открита процедура за приватизация на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество - урегулиран поземлен имот (УПИ) XІ – за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 564 кв. м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34 Г в гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, актуван с Акт за частна общинска собственост № 916/ 22.06.2012 г. В последствие с Решение № 229/25.02.2021 г. на Общински съвет Лясковец (обн. ДВ бр. 25 от 26 март 2021 г.) е приет анализ на правното състояние, информационен меморандум и приватизационна оценка на нежилищния имот – частна общинска собственост - УПИ XІ – за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 564 кв. м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34 Г в гр. Лясковец, като е определен и метода на приватизация - публичен търг с явно наддаване. Публичният търг с явно наддаване за продажбата чрез приватизацията на обекта (УПИ XІ – за производствено-складови дейности, в кв. 135 по Подробен устройствен план – План за регулация на гр. Лясковец, с площ 3201 кв. м, заедно с построената в него едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 564 кв. м, находящ се на ул. „Максим Райкович“ № 34 Г в гр. Лясковец) ще се проведе на 21-ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ (26.03.2021 г.) - на 16.04.2021 г. от 09:00 ч. в Заседателната зала на партерен етаж в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. Началната тръжна цена е в размер на 102 150,00 лв. (сто и две хиляди сто и петдесет лева). Депозитът за участие в търга е в размер на 10 215,00 лв. (десет хиляди двеста и петнадесет лева) и се внася в срок до 15.04.2021 г. (последния работен ден, предхождащ търга). Стъпката за наддаване е в размер на 1 021,50 лв., която представлява 1% (един процент) от началната тръжна цена на обекта. Сделката се облага частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот с площ 2252 кв.м, която е облагаема сделка. За да участвате в търга е необходимо желаещите лица да закупя тръжната документация от Центъра за информация и услуги в сградата на Община Лясковец, след заплащане на такса от 250,00 лв. (двеста и петдесет лева), в срок до 17:00 на 15.04.2021 г. (последния работен ден, предхождащ търга). При закупуване на тръжна документация се представят следните документи: копие от документ за самоличност за физически лица или копие от документ за актуално правно състояние на кандидата – юридическо лице (ЕИК), както и копие от документа за самоличност на представляващия юридическото лице. В случай, че документацията се закупува от името на друго лице, се представя пълномощно в оригинал и копие от документа за самоличност на пълномощника. Оглед на обекта се извършва през всички работни дни, предхождащи датата на търга, след закупуване на тръжна документация и по предварителна заявка до общинска администрация на Община Лясковец. Предложенията за участие в публичния търг с явно наддаване се подават в запечатан непрозрачен плик до 17:00 ч. на 15.04.2021 г. (последния работен ден, прехождащ търга) в Центъра за информация и услуги в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1.