Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 09.04.2021 Заповед №789 / 09.04.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2603, за който е отреден Урегулиран поземлен имот УПИ XXX2603 в кв. 120 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, с площ от 548 кв.м.

Заповед №789 / 09.04.2021 г.