Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за свободно работно място за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец 09.04.2021 Във връзка с реализацията на проект „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.095, Мярка МИГ05 „Насърчаване развитието на местната икономика и нови работни места в социални предприятия” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец”, Община Лясковец   ОБЯВЯВА   1 (едно) свободно работно място за длъжност: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец, общ. Лясковец, при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец, общ. Лясковец, трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец, общ. Лясковец е с код по НКПД 9312-0008. Длъжността е предвидена за заемане от следните лица: продължително безработните лица, безработни над 54-годишна възраст; безработни лица без никакво образование, с основно или по-ниско образование, лица без професионална квалификация, живущи на територията на община Лясковец. Основните задължения, включени в длъжността са: поддържане на общински зелени площи, паркове, улици и градини, хигиенизиране на обществени зони за отдих с цел подобряване зелената система на територията на община Лясковец в с. Козаревец. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване” по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец, общ. Лясковец, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец). 2. Документ за самоличност (оригинал за сверяване); 3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такива; 4. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такава; 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от настоящата процедура (по образец); 7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец). 8. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на Община Лясковец”*, вкл. декларация, подписана от лицето. (*Неактивни и/или безработни лица с по-ниска конкурентоспособност на пазара на труда, продължително безработни; безработни над 54-годишна възраст; безработни лица с основно или по-ниско образование и без професионална квалификация; лица без никакво образование). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността „Работник поддръжка” в Общинско социално предприятие „Благоустройство, озеленяване и почистване”, по проект: „Създаване на нови работни места в социалната икономика на община Лясковец” за с. Козаревец, общ. Лясковец, се подават лично в срок от 12.04.2021 г. (понеделник) до 16.04.2021 г. (петък) вкл. в стая № 10 в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 09:00 часа до 12:00 и от 13:00 до 16:00 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване