Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-519 / 19.03 2021 г. 12.04.2021 Община Лясковец, област Велико Търново, на основание чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията Ви уведомява следното: Изготвен е Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: „Изграждане на трасе на ел. кабел 20kV от ПИ 23217.251.571 по КККР на с. Драгижево до ПИ 44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец”, общ. Лясковец. Трасето на ел. кабела е отразено в графичната част на изготвения парцеларен план със съответния цвят. Заинтересуваните лица могат да се запознаят с проекта на ПУП –ПП в стая № 17 на Община Лясковец и на основание чл. 128, ал. 5 от Закона за устройство на територията, в 30-дневен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинска администрация.