Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление М-592 #1 / 13.04.2021 г. 13.04.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 805 от 13.04.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XIX-501, УПИ XVIII-501, УПИ XXI-499 в кв. 30, улица с о.т. 164-165а и улица с о.т. 165а-165-167а-167 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ и § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ се предвиждат следните промени: - Вътрешните регулационни линии между засегнатите урегулирани поземлени имоти: УПИ XIX-501 и УПИ XXI-499 да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ. - Урегулираните поземлени имоти УПИ XVIII-501 и УПИ XIX-501 се обединяват в един нов урегулиран поземлен имот - УПИ XVIII-501, кв. 30 по действащия ПУП - ПР на с. Драгижево, общ. Лясковец. - Да се промени уличната регулация на улица с о.т. 164-165а и улица с о.т. 165а-165-167а-167 в частта пред УПИ XVIII-501, като новата улична регулационна линия да върви по кадастралната граница на поземления имот. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 805 от 13.04.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.