Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-209 #4 / 22.04.2021 г. 22.04.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 857 от 22.04.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване (ПУП - ПР - ПЗ) на с. Козаревец, общ. Лясковец, на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 37664.210.25 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Козаревец, общ. Лясковец, съгласно който за имота се предвижда отреждане на два урегулирани поземлени имоти: - За североизточната част на ПИ 37664.210.25 се отрежда терен с площ 87.70 м2, в който се намира сграда за енергопроизводство - трафопост и се обособява самостоятелен ПИ с идентификатор 37664.210.51 по КККР на с. Козаревец, общ. Лясковец. - Останалата част от ПИ 37664.210.25 става новообразуван ПИ с идентификатор 37664.210.50 с площ 1654.30 м2 по КККР на с. Козаревец, общ. Лясковец. За двата поземлени имота се запазва устройствената зона „Ти“ - зона за техническа инфраструктура с височина до 10м и следните устройствени показатели: начин на застрояване - свободно, максимална плътност на застрояване 70%, максимална интензивност на застрояване Кинт 1.5, минимална озеленена площ само за ПИ с идентификатор 37664.210.50 - 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 857 от 22.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.