Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-732 #1 / 29.04.2021 г. 29.04.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 858 от 22.04.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Драгижево, общ. Лясковец, в обхвата на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 23217.128.6 по Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Драгижево, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се правят следните промени: За имота има одобрен Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) със Заповед № 480/02.04.2009 г. на Кмета на Община Лясковец, с който се установява конкретно предназначение - „за складова база“ в зона предимно производствена (Пп) със следните устройствени показатели: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 40%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 0.8, минимална озеленена площ 40%. С последващ План за застрояване, одобрен със Заповед № 2140/21.11.2016 г. на Кмета на Община Лясковец е разширена зоната на застрояване с терените на запад от водопровод, разположен в имота и на изток от електропровод, разположен в имота, като линиите на застрояване са определени на по 3м от границите на имота. Променя се и конкретното предназначение на имота - „за производствени дейности“. В последствие с Решение № 453/25.10.2018 г. на Общински съвет Лясковец е одобрен Общ устройствен план, съгласно който територията на имота е „производствена“, а в правилата за прилагането му са определени устройствени показатели за зона от типа предимно производствена „Пп“: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 2, минимална озеленена площ 30%. Инвестиционните намерения на възложителя са изграждане на покрита рампа в триметровия участък от западната граница на имота към полски път с идентификатор 23217.127.492 и производствената сграда. Не се променят назначените с предишен план устройствените показатели. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 858 от 22.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.