Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-848 #1 / 29.04.2021 г. 29.04.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 855 от 22.04.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на урегулирани поземлени имоти: УПИ V-387 и УПИ XVII - за търговски нужди в кв. 18 по действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Джулюница, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се правят следните промени: Урегулираните поземлени имоти - УПИ V-387 и УПИ XVII - за търговски нужди се обединяват в един нов самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ XVII387 - за търговия и складове с площ 1438 м2. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Джулюница, общ. Лясковец, в обхвата на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ V-387 и УПИ XVII - за търговски нужди в кв. 18 по действащия ПУП - ПР на с. Джулюница, общ. Лясковец. С проекта за Подробен устройствен план - План за застрояване се предвижда създаване на градоустройствена основа с цел изграждане на нова сграда или комплекс от сгради. За новообразувания урегулиран поземлен имот: УПИ XVII387-за търговия и складове в кв. 18 по ПУП-ПР на с. Джулюница, общ. Лясковец се предвижда промяна предназначението на имота в имот за нежилищна дейност - „смесена многофункционална устройствена зона (Смф)“ със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10м.,начин на разполагане - свободно, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1, минимална озеленена площ 30%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Запазва се установената зона Жм за квартала. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 855 от 22.04.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.