Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-3356 #6 / 29.04.2021 г. 29.04.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 856 от 22.04.2021 г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV - за производствено складова дейност в кв. 132 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ се правят следните промени: Урегулиран поземлен имот: УПИ IV - за производствено складова дейност в кв. 132 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, който има отреждане „за производствено складова дейност“ се предвижда да получи ново преотреждане - „за производствено складова дейност и обществено обслужване“, като става УПИ IV - за производствено складова дейност и обществено обслужване, в кв. 132. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) IV - за производствено складова дейност в кв. 132 по действащия ПУП - ПР на гр. Лясковец, общ. Лясковец, който е получил ново отреждане: УПИ IV - за производствено складова дейност и обществено обслужване, в кв. 132, като съгласно чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ се създава градоустройствена основа с цел изграждане на сгради за обществено обслужване. Назначава се устройствена зона - „смесена многофункционална устройствена зона (Смф)“ със следните устройствени показатели: височина на застрояване до 10м., начин на разполагане - свободно, максимална плътност на застрояване Пзастр. до 50%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1, минимална озеленена площ 30%, като 1/3 е за едроразмерна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 856 от 22.04.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.