Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление за едно свободно работно място за заемане на длъжността: „Общ работник” по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” 07.05.2021 Във връзка с реализацията на проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез подхода Водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Лясковец - Стражица”, приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, процедура BG05M9OP001-1.094, Мярка МИГ02 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Лясковец и Стражица” на МИГ „Лясковец - Стражица”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 и необходимостта от провеждане на подбор на кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в публичните услуги на територията на община Лясковец по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, Община Лясковец   ОБЯВЯВА   1 (едно) свободно работно място за длъжност: „Общ работник” в публичните услуги на територията на община Лясковец, по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”, за гр. Лясковец в Общински комплекс за социални услуги, при следните условия: I. Изисквания към кандидатите: Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в публичните услуги на територията на община Лясковец, по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” трябва да попадат в следната целева група: - Безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни лица, извън образование и обучение, над 54 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец. Кандидатите за заемане на длъжността: „Общ работник” в публичните услуги на територията на община Лясковец, по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” трябва да притежават личностни качества като отговорност, лоялност и инициативност. II. Информация за длъжността: Длъжността „Общ работник” в публичните услуги на територията на община Лясковец по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” е с код по НКПД 9622-0001. Длъжността е предвидена за заемане от 1 (едно) лице, попадащо в следната целева група: безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни лица, извън образование и обучение, над 54 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец. Основните задължения, включени в длъжността са: поддръжка на материалната база на публичните услуги на община Лясковец. ІІI. Необходими документи, място и срок за подаването им: За участие в процедурата по подбор за заемане на длъжността: „Общ работник” в публичните услуги на територията на община Лясковец по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” за гр. Лясковец, кандидатите трябва да представят следните документи: 1. Писмено заявление за участие в подбор за обявената длъжност (по образец – Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1 от Процедурата за подбор и оценка на лица от целевата група по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по Договор BG05M9OP001-1.094-0002-С01). 2. Документ за самоличност (оригинал за сверяване); 3. Диплома за завършено образование (копие и оригинал за сверяване) – при наличие на такава; 4. Документ за допълнителна квалификация (копие и оригинал за сверяване) - при наличие на такъв; 5. Документи, удостоверяващи професионалния опит (копия и оригинали за сверяване) - при наличие на такива; 6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 4, ал. 1 от настоящата процедура (Приложение № 1); 7. Декларация за съгласие за обработване на лични данни (по образец – Приложение № 3 към чл. 12, ал. 1, т. 6 от Процедурата за подбор и оценка на лица от целевата група по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” по Договор BG05M9OP001-1.094-0002-С01). 8. Документи, удостоверяващи, че лицето попада в целевата група по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец”*, вкл. декларация, подписана от лицето. (Безработни лица*, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда“, както и безработни лица, вкл. продължително безработни, или неактивни лица**, извън образование и обучение, над 54 години, с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Лясковец. *Безработни лица са лица, които не работят, търсят работа и имат готовност да започнат работа. Лицата, които са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” като безработни към Агенция по заетостта винаги се считат за безработни, дори да не отговарят на всички три критерии едновременно. **Икономически неактивни са лицата, които не са заети, не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда” и не търсят работа, като в т.ч. влизат и т.нар. „обезкуражени” лица, които желаят да работят, но не търсят активно работа, тъй като смятат, че няма да намерят такава). При подаване на документите всеки кандидат представя оригиналите на исканите копия за сверяване. Документите за кандидатстване за длъжността „Общ работник” в публичните услуги на територията на община Лясковец, по проект: „Създаване на устойчива заетост в публичните услуги на Община Лясковец” се подават лично в срок от 10.05.2021 г. (понеделник) до 12.05.2021 г. (сряда) вкл. в стая № 10 в сградата на Община Лясковец, на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1, всеки работен ден от 09:30 часа до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа. IV. Начин на провеждане на подбора: Подборът на кандидатите ще се проведе по следния начин: 1. Подбор по документи; 2. Интервю с всеки от допуснатите на първи етап кандидати.

Документи за кандидатстване