Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) обявява процедура за избор на членове на Съвета на децата в Община Лясковец 12.05.2021 Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето. Осигуряването на информация на децата, насърчаването им да дават глас на своите притеснения. Чрез участието си в обществения живот децата придобиват умения, знания, увереност, които подкрепят тяхното развитие и съдействат за достигането на пълния им потенциал. Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането ѝ е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално ниво, които са взаимосвързани. Всяко дете има право да кандидатства за член на Съвета на децата в една от четирите категории: - членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламент и др.; - представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса; - представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца; - индивидуални кандидатури. Всяко дете може да кандидатства само в едно от посочените направления! Целта на детското участие е да се изразява мнение; да се влияе върху вземането на решение; да се постига промяна. В резултат на участието си ще повишите самооценката си, уменията си да си помагате взаимно, може да въздействате върху поведението на връстниците и приятелите си, може да изразите позитивна картина на бъдещето си, ще придобиете ценен опит за участие в процесите на вземане на решения. Допустимите кандидати могат да бъдат деца на възраст до 18 години, избрани в съответствие с настоящата процедура. Трябва да отговарят на следните критерии: активност, креативност, толерантност, ангажираност към обща кауза, умение за водене на преговори и участие в групови дискусии, организаторски умения да работи, мотивира и обединява децата. Документи за кандидатстване: - формуляр за кандидатстване; - мотивационно писмо. Документите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Държавна агенция за закрила на детето и интернет страницата на Община Лясковец, като също така желаещите могат да се запознаят и с цялата процедура и инструкции за провеждане на конкурса. Срока за кандидатстване на членове на Съвета на децата е до 24 май 2021 г., като документите се подават в Информационен център в сградата на Община Лясковец.

Документи за кандидатстване