Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 19.05.2021 Заповед №1050 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2314, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) II2314, в кв. 5 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с площ от 588 кв.м.

Заповед №1050 / 19.05.2021 г.