Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост 19.05.2021 Заповед №1051 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален №2322, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) XII2322, в кв. 4 по Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) на гр. Лясковец, с площ от 715 кв.м.

Заповед №1051 / 19.05.2021 г.