Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Заповед за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот - частна общинска собственост 19.05.2021 Заповед №1059 / 19.05.2021 г. за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) стопански години, считано от стопанска 2021/2022 година на следния имот - частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор: 44793.283.11 (номер по предходен план 283011 по КВС на гр. Лясковец), с площ 4538 кв.м., с трайно предназначение на територията „земеделска“, с начин на трайно ползване (НТП) „нива”, категория: трета, находящ се в землището на гр. Лясковец, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) №1207 / 14.12.2018 г.

Заповед №1059 / 19.05.2021 г.