Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Покана за Публично обсъждане на предложение до Общински съвет Лясковец за поемане на краткосрочен дълг за разплащане на просрочени задължения на Община Лясковец за дейност „Чистота“ 25.05.2021 На основание чл.44, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, кметът на Община Лясковец д-р Ивелина Гецова кани жителите на община Лясковец, юридически лица, неправителствени организации и цялата общественост на Публично обсъждане на предложение до Общински съвет Лясковец за поемане на краткосрочен дълг за разплащане на просрочени задължения на Община Лясковец за дейност „Чистота“, което ще се проведе на 27 май, от 17:30 ч., в салона на читалище „Напредък 1870“ гр. Лясковец. Уважаеми Госпожи и Господа, Таксата за битови отпадъци е целева такса и същата следва да покрива разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и разходите за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец. Отчетите на План-сметката за разходите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Лясковец, през последните години показват, че в някои населени места събраните суми от таксата за битови отпадъци не покриват направените разходи. С цел за разплащане на просрочените задължения е необходимо да бъде поет краткосрочен дълг за обезпечаване предоставянето на публични услуги при временен недостиг на средства (финансиране на текущи разходи за местните дейности). На 27.05.2021 г. (четвъртък) от 17:30 часа в салона на читалище „Напредък 1870“ гр. Лясковец, ще очакваме жителите на община Лясковец за обсъждане на предложение до Общински съвет Лясковец за поемане на краткосрочен дълг за разплащане на просрочени задължения на Община Лясковец за дейност „Чистота“. Мнението на всички Вас - граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на институции, медии, граждански сдружения, юридически лица, които осъществяват дейност или ползват услуги на територията на общината, е от изключителна важност за ръководството на община Лясковец. Обсъждането ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки. Допускането на граждани ще бъде при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на два етапа, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на община Лясковец. За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще се състави протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от предложението при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общински съвет Лясковец. Мнения и предложения могат да се входират в Център за административно обслужване на граждани в сградата на Община Лясковец, както и по електронен път на email: obshtina@lyaskovets.bg.