Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-562 #3 / 27.05.2021 г. 27.05.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 и чл. 135, ал. 7 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1066 от 20.05.2021г. на Кмета на Община Лясковец е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XIII - за производствени складови дейности (ПСД) в кв. 134. С предложението за частично изменение на ПУП - ПР на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец, в кв. 134 се предвиждат следните промени: Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII - за производствени складови дейности да се раздели на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва: урегулиран поземлен имот УПИ XIII - за производствени складови дейности и урегулиран поземлен имот УПИ XXVI - за производствени складови дейности в кв. 134 по плана на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на гр. Лясковец - Промишлена зона, общ. Лясковец в обхвата на УПИ XIII - за производствени складови дейности (ПСД) в кв. 134. Имотът е застроен с масивна едноетажна производствено-складова сграда, изградена на западната дворищно-регулационна граница към поземлен имот (ПИ) с идентификатор № 44793.33.5 по Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Лясковец. С проекта за Подробен устройствен план - План за застрояване се предвижда запазване на изградената производствено-складова сграда, като след разделянето на имота да се изгради брандмауер между двете обособени части на сградата. За покриване на калканните стени на сградата се предвижда възможността да се установи свързано застрояване на запад към ПИ с идентификатор № 44793.33.5 по КККР на гр. Лясковец, а в останала част на новообразуваните урегулирани поземлени имота: УПИ XIII - за производствени складови дейности и УПИ XXVI - за производствени складови дейности е предвидено свободно застрояване по източната улично-регулационна граница и по 3м на северната и южна дворищно-регулационна граница. Запазва се установения начин на ползване и зоната „Пп“ - Предимно производствена със следните устройствените показатели: височина до 15м, максимална плътност на застрояване 80%, максимална интензивност на застрояване Кинт 2.5, минимална озеленена площ 20% от които 1/3 за дървесна растителност, при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1066 от 20.05.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.