Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-966 #1 / 27.05.2021 г. 27.05.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1014 от 17.05.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, в обхвата на УПИ XII - 145 в кв. 82 и улица с о.т. о.т. 225 - 228 по действащия ПУП - ПР на с. Добри дял, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ се предвиждат следните промени: Вътрешните регулационни граници между засегнатите урегулирани поземлени имоти УПИ I-144, УПИ XI-146 и УПИ XII-145 да се приведат в съответствие със съществуващите кадастрални граници на поземлените имоти, съгласно разпоредбите на § 8, ал. 2, т. 3 от Преходните разпоредби на ЗУТ. Урегулираните поземлени имоти получават ново отреждане в съответствие с кадастралния номер на поземления имот: - УПИ I - 144 става УПИ I - 942; - УПИ XI - 146 става УПИ XI - 954; - УПИ XII - 145 става УПИ XII - 955. С изменението да се промени уличната регулационна граница на улица с о.т. 225 - 228 в участъка пред урегулиран поземлен имот УПИ XII - 955 (предишен УПИ XII - 145), като тя да съвпада с кадастралната граница на поземления имот. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1014 от 17.05.2021г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.