Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Обявление №М-1009 #1 / 27.05.2021 г. 27.05.2021 На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Лясковец, област Велико Търново Ви съобщава: Със ЗАПОВЕД № 1016 от 17.05.2021г. на Кмета на Общината е разрешено да се възложи проект за Частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП - ПР) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 244 в кв. 63 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец, като съгласно чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ се правят следните промени: Променя се уличната регулационна линия на улица с о.т. 132 - 138 и улица с о.т. 138 - 134 в участъка пред урегулиран поземлен имот УПИ II - 244 в кв. 63 по плана на с. Мерданя, като новата улична регулационна линия да съвпада със съществуващата кадастрална граница на поземления имот.. Със същата заповед е разрешено да се възложи изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) на с. Мерданя, общ. Лясковец, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) II - 244 в кв. 63 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец. В действащия Подробен устройствен план за улична регулация на с. Мерданя, общ. Лясковец, одобрен със Заповед № 331/26.06.1930 г. е предвидено зоната на кръстовището между улица с о.т. 138-132 на запад и улица с о.т. 138-134 на юг в кв. 63 да бъде разширена за сметка на част от УПИ II - 244 в кв. 63 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец. За времето от одобряване на плана за улична регулация досега, частта от УПИ II - 244 не е отчуждена за улица и уличната регулация не е проведена. Община Лясковец в законоустановения 10-годишен срок по чл. 208 от ЗУТ не е проявила интерес да отчужди частта от имота, отредена за улична регулация, а в същото време собственикът на имота има инвестиционни намерения, които не могат да се осъществят при неуредени регулационни отношения. За населеното място - с. Мерданя, общ. Лясковец, няма действащ план за застрояване. Съгласно установения начин на ползване, прилежащата на имота територия се причислява към зона „Жм“ - жилищна устройствена зона с преобладаваща малка височина и устройствени показатели съобразно граничните за зона „Жм“ в Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, които са следните: максимална плътност на застрояване Пзастр. до 60%, максимална интензивност на застрояване Кинт до 1.2, минимална озеленена площ 40%, като 1/3 е за едроразмерна растителност. Застройката в УПИ II-244 в кв. 63 по действащия ПУП - ПР на с. Мерданя, общ. Лясковец, е с височина до 10м, разположена свободно и свързано между два урегулирани поземлени имота и в зоната между ограничителни и задължителни линии на застрояване. С предложението за проект за Подробен устройствен план - План за застрояване съгл. чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ се предвиждат следните промени: - да се предвиди свързано застрояване към УПИ III-243 в кв. 63 по плана на с. Мерданя, общ. Лясковец, и на 3м от страничните дворищно-регулационни граници; - застрояване по улично-регулационните граници, като в пресечната точка на уличните регулационни линии, линията на застрояване отстъпва 2м в съответствие с чл. 27, ал. 2 от ЗУТ. Проектът да се изработи при спазване на действащата нормативна уредба по устройство на територията. На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ Заповед № 1016 от 17.05.2021 г. на Кмета на Община Лясковец не подлежи на оспорване.